02.lv projekts
net.02.lv/httphe (piesl. no 18.232.56.9: 33484, ec2-18-232-56-9.compute-1.amazonaws.com)

Adrese:
GET http://3.238.98.39/
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 30 Nov 2022 19:57:11 GMT
Server: Apache
Cache-Control: no-cache
Set-Cookie: october_session=eyJpdiI6InJEWExOWHBVTVZNbTBvN1lBN3FxNlE9PSIsInZhbHVlIjoiNWpWZ0ZQQUFMc084VXNwSjNuZk0xbVI2aVBtcE0wN3JXcDhyWnBZazdHTEtQK2dWa3I4WWMrY2NINFFPbm9GSUxqRytBd3JSVnFVQkJTM2VodVBJM0E9PSIsIm1hYyI6IjY5MjllNWU0Y2QxZTc4OGQwZWExNWYxNzViMjcwYzViMmU3YzhmZDMwODg0ODA5OTRiNjAxN2NiOGZhZWFiOTAifQ%3D%3D; expires=Wed, 30-Nov-2022 21:57:14 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Connection: close
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

GET https://3.238.98.39/
Nav izvada